Aids

Istnieje pewna liczba dzieci

Opukiwaniem klatki piersiowej stwierdza się przytłumienie lub stłumienie po jednej stronie, osłuchiwaniem – przesunięcie uderzenia koniuszkowego serca oraz brak lub osłabienie szmerów oddechowych, a niekiedy i przelewanie treści jelitowej.

Dokładne rozpoznanie ustala się badaniem rentgenowskim. Badanie rentgenowskie klatki piersiowej i jamy brzusznej wykonuje się w pozycji wiszącej, w projekcji przednio-tyłnej i bocznej. Na zdjęciu przeglądowym uwidacznia się po jednej stronie zapadnięte niedodmowe łub niedoroz-

Continue reading

Indywidualne potrzeby klientów jako przedmiot pracy

Niektórzy z pacjentów stwierdzają, że tylko oni mają rzeczywiste dolegliwości chorobowe, a inni są zdrowi, niepotrzebna im psychoterapia. Taki pogląd może wywołać żywy sprzeciw. Konflikt zostaje rozwiązany, kiedy grupa przyjmuje obowiązującą na pewien czas definicję, np.: „Jesteśmy do siebie podobni, bo każdy z nas ma jakieś Continue reading

HIV jako typ powolnego wirusa

Od dziesięciu lat pojęcie uśpienia wirusa było usprawiedli-wieniem wielu paradoksalnych teorii dotyczących HIV. Spe-cjaliści głoszą, że HIV jest typem powolnego wirusa, który pozostaje w uśpieniu, zanim uaktywni się i zacznie niszczenie komórek odpornościowych. Koncepcja ta zyskała ogólnoświa-tową akceptację, Continue reading

Historia Joanny

Joanna nie mogła znaleźć oparcia u matki, bo ta nie rozumiała swoich dzieci, nie zdawała sobie sprawy, jak szkodliwe dla nich jest jej postępowanie. Dziewczyna w pierwszym okresie choroby nie znała też innej osoby, którą mogłaby obdarzyć zaufaniem. Zbyt późno (było to po okresie dojrzewania, w ośrodku dla chronicznie chorych pacjentów) Continue reading

Forma manipulacji pacjentem

Opisane tu postępowanie stanowi pewną formę manipulacji pacjentem. Nie każde korektywne doświadczenie musi się wiązać z manipulowaniem, wywieraniem presji. Jestem zwolenniczką stwarzania takich sytuacji, w których pacjent nie jest traktowany przedmiotowo. Ten, postulat wymaga komentarza, szczegolnie ze względu na Continue reading

FIZYCZNE CZYNNIKI RYZYKA

Obejmują one niedożywienie i chroniczny brak snu. W 1995 roku ortodoksyjny badacz AIDS i dyrektor Narodowego In-stytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (National Institute of Al-lergy and Infectious Diseases – NIAID), dr Anthony Fauci stwierdził, że niedożywienie było najczęstszą przyczyną obni-żenia odporności immunologicznej i przyczyną wielu chorób szczególnie w krajach rozwijających się, takich jak np. Afryka, gdzie odra rozprzestrzeniła się bardzo szybko, pochłaniając tym samym wiele istnień ludzkich. (194)

Continue reading

Etiopatorjencza

mięśniowej okrężnej wpustu, z czym łączy się stopniowe nasilanie się dolegliwości. Choroba rozwija się stopniowo. Spotyka się ją przeważnie u dzieci starszych, w wieku szkolnym, ale może pojawić się już w okresie niemowlęcym.

Etiopatorjencza. Nie jest wyjaśniona. W ścianie przełyku brakuje zwojów układu autonomicznego, głównie adrenergicznego i częściowo cholinergicznego. Wpust żołądka pozostaje stale w tonicznym skurczu.

Continue reading

Ekspresja emocji u córki

Dużą przyjemność sprawiło mi spotkanie z nią po kilku latach, kiedy dowiedziałam się, że jest na studiach, które bardzo ją interesują. Była dumna, że się na nie dostała. Stało się tak, jakby wyzwoliła się spod wpływu rodziców i sama zaczęła decydować o własnym losie. W zakresie nabywania, przejmowania od rodziców przekonań w ciągu wielu Continue reading

Dostęp przez klatkę piersiową

Wyjątkowo w przypadku bardzo dużych ubytków do ich zamknięcia używa się łaty teflonowej. W celu odbarczenia przewodu pokarmowego, cofniętego do jamy brzusznej o malej pojemności, poleca się niekiedy wykonanie przetoki żołądkowej, gastrostomii metodą Kadera-Stamma, aby zmniejszyć ciśnienie wewnątrzbrzuszne. W przypadku bardzo małej pojemności brzucha niektórzy autorzy zalecają wykonanie sztucznej przepukliny bocznej brzucha przez przecięcie mięśni skośnych na długości kilku centymetrów i zeszyciu ponad nim skóry. Założenie przeLoki żołądkowej jest sposobem skuteczniejszym i bezpieczniejszym, zwłaszcza dla noworodków.

Continue reading

Dane WHO na temat przypadków AIDS

Szacowania, które sprawiają, że wszystko jest możliwe, są częścią kampanii reklamowych i programów funkcjonowania organizacji do walki z AIDS i chociaż słowo „szacowanie” zakłada przewidywanie na podstawie ewidentnych przesłanek, częstojego znaczenie zostaje pominięte w reklamach i ra-portach medialnych. Jako przykład mogę podać kampanię promocyjną bransoletek fundacji „Dopóki jest lekarstwo”, Continue reading

Czym jest antygen?

Wynik był negatywny. Władze szpitala zwołały konferencję prasową, na której przyznały się do błędu. Aby jednak oczyścić się częściowo z winy, rzecznik szpitala ogłosił, że »testy HIV są zawodne wiele czynników może zaburzyć ich wynik, chociażby gorączka lub ciąża. Wszyscy o tym wiedzą«”.

Celia Färber, Impression Magazine, Continue reading

CZY ZGODNOŚĆ OGÓŁU MOŻE BYĆ PRZYPADKOWA? CZ. II

Zażywanie tzw. leków „dożywotnich” – farmaceutyków aplikowanych przez całe życie w celu kontrolowania symptomów choroby – ma ogromny wpływ na powszechną świadomość zdrowotną. Np. winą za powstawanie wrzodów żołądka tradycyjnie Continue reading

CZY AIDS OPANOWUJE AFRYKĘ?

Według raportu WHO z 1999 roku ogólna liczba zdia- U&i) gnozowanych przypadków AIDS na kontynencie afrykańskim jest niemalże równa sumie wszystkich zachorowań na AIDS w Ameryce, mimo że populacja Afryki, licząca 659 milionów ludzi, jest dwukrotnie większa niż populacja USA. (61) Afryka postrzegana jest jako najgorszy scenariusz przyszłego losu Ameryki, zwrócić należy uwagę na fakt, iż problem AIDS nie dotyczy 99,5% ludności afrykańskiej, a wśród zakażonych wirusem HIV u 97% nie stwierdzono AIDS. (62) W odróżnieniu od USA, AIDS w Afryce diagnozuje się na podstawie czterech klinicznych symptomów, jakimi są: go-rączka, mimowolna utrata 10% wagi ciała, uporczywy kaszel i biegunka. Test na obecność wirusa HIV nie jest wymagany. (63) Te cztery oznaki AIDS są identyczne z symptomami in-nych szerzących się w Afryce chorób: malarii, gruźlicy i infek-cji pasożytniczych, będących efektem niedożywienia i picia nieuzdatnionej wody. Są wynikiem ubóstwa i różnych pro- blemów od wieków dotykających Afrykę i inne rozwijające się obszary świata. SIV wywołuje u małp laboratoryjnych symptomy podobne do grypy, a nie powoduje żadnego z 29 oficjalnych przesłanek AIDS. W odróżnieniu od infekcji HIV, która powoduje chorobę po latach od zakażenia i pomimo obecności obron-nych przeciwciał, SIV wywołuje chorobę w kilka dni lub nie wywołuje jej wcale, a dzikie małpy zachowują przeciwciała SIV przez całe życie i nigdy nie chorują. Chorują jedynie małpy przebywające w nienaturalnym środowisku – zwierzęta laboratoryjne z nie w pełni rozwiniętym systemem odpor-nościowym i dużą dawką SIV w organizmie. (65)

Continue reading