admin

JAK DOCHODZI W historii życia większości

ZABUKZJiiJN nia spogoby obrony użyte przez nich doraźnie zmniejszały cierpienie, jednak na dłużej okazywały się nieefektywne, nie rozwiązywały bowiem problemu. Tak więc doświadczenia te stawały się czynnikami zaburzającymi rozwój. U innej kategorii pacjentów ujawniał się inny aspekt wczesno- dziecięcych doświadczeń. Otóż okazywało się, że znaczące osoby nie zaspokajały ich ważnych potrzeb. W dzieciństwie pozbawieni więc byli pozytywnych emocji, troskliwej uwagi rodziców. Brak tej kategorii doświadczeń jest czynnikiem hamującym rozwój człowieka.

Continue reading

JAK CZYNNIKI RYZYKA ODNOSZĄ SIĘ DO GRUP RYZYKA AIDS

W literaturze medycznej możemy spotkać wiele przypadków AIDS, w których dane osoby narażone były na oddziaływanie jednego lub kilku czynników ryzyka zmniejszających odporność organizmu. Nie istnieje natomiast żadna doku-mentacja, podająca wystawienie na działanie wirusa HIVjako jedyny aspekt ryzyka. Każdy przypadek AIDS wiąże się ściśle z oddziaływaniem czynników upośledzających system odpor-nościowy, czego konsekwencją jest wysoka wrażliwość na in-fekcje i choroby śmiertelne. (211)

Continue reading

Jacek i jego przypadek

Potem zauważyłam w Jacku pewną zmianę. Mianowicie po trzech prawie przemilczanych spotkaniach zaczął opowiadać o sobie, gdy żegnaliśmy się i odprowadzałam go do wyjścia. Mówił wtedy o ostatnich wydarzeniach, związanych z silnymi przeżyciami. Wspominał na przykład o marzeniu sennym pełnym czerwonych barw, Continue reading

Istnieje pewna liczba dzieci

Opukiwaniem klatki piersiowej stwierdza się przytłumienie lub stłumienie po jednej stronie, osłuchiwaniem – przesunięcie uderzenia koniuszkowego serca oraz brak lub osłabienie szmerów oddechowych, a niekiedy i przelewanie treści jelitowej.

Dokładne rozpoznanie ustala się badaniem rentgenowskim. Badanie rentgenowskie klatki piersiowej i jamy brzusznej wykonuje się w pozycji wiszącej, w projekcji przednio-tyłnej i bocznej. Na zdjęciu przeglądowym uwidacznia się po jednej stronie zapadnięte niedodmowe łub niedoroz-

Continue reading

Indywidualne potrzeby klientów jako przedmiot pracy

Niektórzy z pacjentów stwierdzają, że tylko oni mają rzeczywiste dolegliwości chorobowe, a inni są zdrowi, niepotrzebna im psychoterapia. Taki pogląd może wywołać żywy sprzeciw. Konflikt zostaje rozwiązany, kiedy grupa przyjmuje obowiązującą na pewien czas definicję, np.: „Jesteśmy do siebie podobni, bo każdy z nas ma jakieś Continue reading

HIV jako typ powolnego wirusa

Od dziesięciu lat pojęcie uśpienia wirusa było usprawiedli-wieniem wielu paradoksalnych teorii dotyczących HIV. Spe-cjaliści głoszą, że HIV jest typem powolnego wirusa, który pozostaje w uśpieniu, zanim uaktywni się i zacznie niszczenie komórek odpornościowych. Koncepcja ta zyskała ogólnoświa-tową akceptację, Continue reading

Historia Joanny

Joanna nie mogła znaleźć oparcia u matki, bo ta nie rozumiała swoich dzieci, nie zdawała sobie sprawy, jak szkodliwe dla nich jest jej postępowanie. Dziewczyna w pierwszym okresie choroby nie znała też innej osoby, którą mogłaby obdarzyć zaufaniem. Zbyt późno (było to po okresie dojrzewania, w ośrodku dla chronicznie chorych pacjentów) Continue reading

GRUPA JAKO TŁO

Większość opisanych przeze mnie doświadczeń psychoterapeu-tycznych odbywa się w czasie sesji grupowych. Grupa psychotera-peutyczna stanowi pewną całość (jest nie tylko zbiorem poszczególnych pacjentów), rządzącą się własnymi prawami. Procesy grupowe mają wpływ na przebieg indywidualnej pracy psychoterapeutycznej. Oznacza to, że efekty zastosowanych oddziaływań zależą nie tylko od przygotowania do zmiany poszczególnych uczestników, lecz również od dojrzałości całej grupy.

Continue reading

Forma manipulacji pacjentem

Opisane tu postępowanie stanowi pewną formę manipulacji pacjentem. Nie każde korektywne doświadczenie musi się wiązać z manipulowaniem, wywieraniem presji. Jestem zwolenniczką stwarzania takich sytuacji, w których pacjent nie jest traktowany przedmiotowo. Ten, postulat wymaga komentarza, szczegolnie ze względu na Continue reading

FIZYCZNE CZYNNIKI RYZYKA

Obejmują one niedożywienie i chroniczny brak snu. W 1995 roku ortodoksyjny badacz AIDS i dyrektor Narodowego In-stytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (National Institute of Al-lergy and Infectious Diseases – NIAID), dr Anthony Fauci stwierdził, że niedożywienie było najczęstszą przyczyną obni-żenia odporności immunologicznej i przyczyną wielu chorób szczególnie w krajach rozwijających się, takich jak np. Afryka, gdzie odra rozprzestrzeniła się bardzo szybko, pochłaniając tym samym wiele istnień ludzkich. (194)

Continue reading

Etiopatorjencza

mięśniowej okrężnej wpustu, z czym łączy się stopniowe nasilanie się dolegliwości. Choroba rozwija się stopniowo. Spotyka się ją przeważnie u dzieci starszych, w wieku szkolnym, ale może pojawić się już w okresie niemowlęcym.

Etiopatorjencza. Nie jest wyjaśniona. W ścianie przełyku brakuje zwojów układu autonomicznego, głównie adrenergicznego i częściowo cholinergicznego. Wpust żołądka pozostaje stale w tonicznym skurczu.

Continue reading

Ekspresja emocji u córki

Dużą przyjemność sprawiło mi spotkanie z nią po kilku latach, kiedy dowiedziałam się, że jest na studiach, które bardzo ją interesują. Była dumna, że się na nie dostała. Stało się tak, jakby wyzwoliła się spod wpływu rodziców i sama zaczęła decydować o własnym losie. W zakresie nabywania, przejmowania od rodziców przekonań w ciągu wielu Continue reading

Dostęp przez klatkę piersiową

Wyjątkowo w przypadku bardzo dużych ubytków do ich zamknięcia używa się łaty teflonowej. W celu odbarczenia przewodu pokarmowego, cofniętego do jamy brzusznej o malej pojemności, poleca się niekiedy wykonanie przetoki żołądkowej, gastrostomii metodą Kadera-Stamma, aby zmniejszyć ciśnienie wewnątrzbrzuszne. W przypadku bardzo małej pojemności brzucha niektórzy autorzy zalecają wykonanie sztucznej przepukliny bocznej brzucha przez przecięcie mięśni skośnych na długości kilku centymetrów i zeszyciu ponad nim skóry. Założenie przeLoki żołądkowej jest sposobem skuteczniejszym i bezpieczniejszym, zwłaszcza dla noworodków.

Continue reading