CZY SPADEK ZACHOROWAŃ NA AIDS JEST SKUTKIEM NOWEJ KURACJI?

Organizacje do spraw AIDS oraz media jednogło- śnie przyznają, że spadek zachorowań i zgonów wskutek AIDS spowodowany jest zastosowaniem nowej kombinacji leków zawierających inhibitory proteaz – substancje chemiczne, o których mówi się, że blokują replikację wirusa HIV. Jednakże po bardziej wnikliwym wglądzie w przedstawiane rewelacje na światło dzienne wychodzi fakt, iż nie istnieją żadne medyczne dowody na potwierdzenie tezy o cudownym działaniu tzw. koktajlu inhibitorów proteaz.

Spadek wskaźnika umieralności na AIDS rozpoczął się na długo przed rozpropagowaniem i wprowadzeniem do po-wszechnego użytku terapii z użyciem inhibitorów proteaz. (72) Od kiedy w grudniu 1995 roku pierwszy inhibitor pro- teazy otrzymał aprobatę Agencji do spraw Leków i Żywności, bardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem spadku ilości zgonów mogłoby być wprowadzenie w 1993 roku zmian w oficjalnej definicji AIDS. Pozwalała ona na diagnozowanie AIDS u osób z pozytywnym wynikiem testu HIV, u których nie występują symptomy i choroby. Od 1993 roku ponad połowa nowych przypadków AIDS dotyczy osób, które nie są chore. (73)

Uwaga: 10 grudnia 1999 roku Centrum Kontroli Chorób rozszerzyło definicję „zakażenia HIV” o pozytywny rezultat któregokolwiek z czterech dostępnych testów nie-przeciwcia- łowych HIV lub brak pozytywnego rezultatu każdego testu

kojarzonego z HIV miejsce testu diagnostycznego lub prze-siewowego może zająć opinia lekarza potwierdzającą u pa-cjenta występowanie klinicznej choroby definiującej AIDS i zapewnienie, iż jego życiowa lub medyczna historia klasyfi-kuje go do jednej z oficjalnych grup ryzyka AIDS, co jest równoznaczne z diagnozą „pacjent HIV-pozytywny”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *