JEŚLI NIE HIY, TO CO JEST PRZYCZYNĄ AIDS?

MO przeciwieństwie do powszechnego przekonania, dla wy- jaśnienia nabytego braku odporności immunologicznej i chorób związanych z AIDS nie jest potrzebny wirus HIV. By zrozumieć tego przyczynę, należy najpierw uświadomić sobie, czym jest AIDS. Nie jest to nowa choroba, lecz nowa nazwa dla 29 wcześniej znanych chorób i stanów zdrowotnych. Jak donosi Narodowy Instytut Zdrowia w swoim raporcie, „określenie »AIDS« jest narzędziem badawczym”. (191) Od 1981 roku narzędzie badawcze AIDS jest używane do wyszukiwania i rejestrowania dobrze znanych chorób, które występują u osób mających pozytywny wynik testu na prze-ciwciała kojarzone z HIV.

Hipoteza wirusa AIDS zakłada, że problemy zdrowotne, funkcjonujące pod nazwą AIDS rozwijają się jako rezultat infekcji HIV. Wirus ten w jakiś sposób upośledza system od-pornościowy ciała, który ma za zadanie chronić przez możli-wymi infekcjami, pozwalając na rozwój jednej z 29 chorób takich jak infekcja grzybicza, niektóre rodzaje nowotworów,

gruźlica, salmonella, biegunka lub zapalenie płuc, które często diagnozowane są jako AIDS. Trzeba pamiętać, że każda choroba z grupy AIDS może wystąpić u osób HIV-negatyw- nych i wszystkie występowały na długo przed przyporządko-waniem ich do grupy AIDS.

Przed stworzeniem pojęcia AIDS nikt nie pomyślał o tym, by te 29 chorób i stanów zdrowotnych mógł wywoływać jeden wspólny czynnik. W rzeczywistości wszystkie te choroby mają ustalone przyczyny i sposoby leczenia niezwią- zane z HIV. Np. infekcja drożdżowa jest powszechnym problemem wywołanym brakiem równowagi bakteryjnej w organizmie. Infekcja drożdżowa u osób HIV-pozytyw- nych, jak i HIV-negatywnych powodowana jest przez ten sam czynnik – nierównowagę bakteryjną. Każda z tych możliwych chorób zwanych AIDS posiada wiele dowiedzionych medycznie przyczyn, które nie mają nic wspólnego z HIV.

Obniżona odporność immunologiczna może być nabyta dzięki kilku nieinfekcyjnym i nieprzenoszonym przez krew i produkty krwi czynnikom ryzyka. Od ponad siedemdzie-sięciu lat literatura medyczna podaje, iż opisane poniżej czyn-niki ryzyka są dobrze znanymi przyczynami np. obniżenia odporności czy możliwych infekcji. Ciągła, powtarzająca się ekspozycja na ich działanie może wywoływać grupę sympto-mów zwaną AIDS. (192) W rzeczywistości nie odnotowano w literaturze medycznej żadnego przypadku AIDS u osoby, której jedynym czynnikiem ryzyka była ekspozycja na infek-cję HIV, a więc kiedy pacjent nie był narażony na jeden lub kilka czynników ryzyka, którymi są: czynniki fizyczne biolo-giczne, chemiczne i fizjologiczne. (193)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *