JEŚLI ZAUWAŻASZ U SIEBIE PROBLEMY ZDROWOTNE

Informacje zawarte w tej książce poddają w wątpliwość twierdzenie, że HIV jest przyczyną długiej listy podobnych chorób, które zostały oficjalnie skategoryzowane lub po-wszechnie przypisywane AIDS. To kwestionowanie hipotezy HIV nie powinno być odbierane jako zaprzeczanie sympto-mom choroby lub ignorowanie ich czy stosowanie praktyk mogących narażać zdrowie.

Tak jak w każdej kwestii dotyczącej zdrowia, ważne decyzje odnoszące się do sposobu leczenia są twoją odpowiedzialno-ścią. Większość ludzi uważa, że wybory przychodzą łatwiej, jeśli oparte są na rzetelnych faktach i szerokim spektrum in-formacji.

Współpraca z lekarzami, którzy pomogą ci ustalić twój fak-tyczny stan zdrowia, zamiast skupiać się postrzeganiu HIV jako problemu nie do rozwiązania, jest istotą odzyskania zdro-wia. Znajdź ludzi, którzy potraktują cię jako unikalną istotę ludzką dysponującą ogromną naturalną zdolnością uzdra-wiania unikaj tych, którzy traktują cię przez pryzmat HIV- pozytywnej diagnozy, którzy wierzą, że uzyskanie dobrostanu przekracza twoje możliwości lub patrzą na twój kryzys zdro-wotny, podpierając się wypaczonymi danymi na temat HIV.

Pamiętaj, że system odpornościowy jest synergetyczną in-terakcją wszystkich funkcjonujących w tobie systemów i obej-muje każdy organ twojego ciała. Kiedy danymi systemami zarządza się na odpowiednim poziomie, cieszymy się dobrym zdrowiem. Choroby narastają, kiedy jeden lub kilka z nich ulega osłabieniu, zniszczeniu lub z jakichś przyczyn przestanie funkcjonować jak powinien. Zdrowie to optymalny do- brostan ciała i umysłu.

Mimo iż leczenie farmaceutyczne może pomóc, a w niektó-rych przypadkach nawet uratować życie, żadne leki nie są w stanie wywołać lub zregenerować zdrowia. Farmaceutyki zabijają bakterie, uśmierzają ból, niszczą komórki oraz tłumią, wzniecają lub zastępują funkcje życiowe. Generalnie leki maskują symptomy choroby zamiast radzić sobie z jej przy-czyną. Żaden medykament nie wywołuje dobrego zdrowia, ani chemiczny, ani naturalny nie jest w stanie przywrócić odporności. Dobre zdrowie, to proces, który wymaga twojego aktywnego uczestnictwa.

Jest wiele dostępnych metod odzyskiwania zdrowia, które opierają się na wspomaganiu naturalnej zdolności organizmu do uzdrawiania. Krótki opis niektórych alternatywnych metod odzyskiwania zdrowia znajdziesz w rozdziale „Metody odzyskiwania zdrowia” na str. 181.

Bądź wytrwały w poszukiwaniu metody najlepszej dla cie-bie. Bądź również przygotowany na zmiany kierunku, jaki przyjąłeś w leczeniu, jeśli pojawią się nowe problemy. Zaak-ceptuj fakt, że jak każda istota ludzka na ziemi, masz prawo do bycia chorym i powracania do zdrowia. Świtowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że wszyscy ludzie powinni mieć możliwość realizacji swego genetycznego potencjału w osią-ganiu dobrego zdrowia – to dotyczy także ciebie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *