NIEPRAWDZIWE INFORMACJE NA TEMAT HIV I AIDS

Czy potrafisz wyobrazić sobie sytuację, kiedy dowiadując się o fatalnej diagnozie, nie zostajesz poinformowany o tym, że jest ona postawiona na podstawie nieudowodnio- nych teorii i nierzetelnych testów? Ze otrzymując receptę na silne, będące w fazie testów leki, nie będziesz ostrzeżonym o ich szkodliwości dla zdrowia, możliwości zaburzenia funkcji koniecznych dla podtrzymania życia oraz o tym, że zostały dopuszczone do obiegu bez adekwatnych testów? Czy bierzesz pod uwagę fakt, że lekarz prowadzący informuje cię o śmiertelnej chorobie, na którą cierpisz lub możesz cierpieć w przyszłości, zapominając wspomnieć o tym, że ta sama choroba nie jest uważana za śmiertelną, kiedy dotyczy „normalnych” ludzi?

Dla każdej HIV-pozytywnej osoby, takie informacje są sprawą życia i śmierci. Istotne decyzje, jakie podejmuje, po-winny być oparte na sumiennych i weryfikowalnych danych. Każdy z nas ma prawo do szczerej i kompletnej informacji na temat HIV i AIDS.

Niemalże każda organizacja zajmująca się tą tematyką ofe-ruje bezpłatne instrukcje dla ludzi HIV-pozytywnych. Jed-nakże standardowe wiadomości ograniczają się do porad, w jaki sposób pogodzić się ze swym stanem, gdzie uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, jakie są publiczne prawa i przywi-leje takich osób, jakich leków i testów używać i jakich chorób się w przyszłości spodziewać. Niestety wszelkie informacje ba-zują na przekonaniu, że wszystkie osoby z pozytywnym wyni-kiem testu HIV są lub będą chore i nie zostało im już wiele życia.

Kwestie wolne od stereotypów i uprzedzeń, rzeczowe, opar-te na faktach wiadomości na temat testów i farmaceutyków oraz podnoszące na duchu i zachęcające do uczestnictwa w ży-ciu społecznym i patrzenia w przyszłość z nadzieją, są podej-mowane niezmiernie rzadko lub zupełnie pomijane. Niektóre grupy AIDS wywierają nawet nacisk na odpowiednie władze, by te ograniczyły dostęp do danych, któi’e poddają w wątpli-wość ich skrajne prezentacje dotyczące HIV i AIDS.

Dla wielu ludzi z pozytywną diagnozą HIV tych kilka stron poradnika oferowanych przez różne stowarzyszenia i organi-zacje AIDS jest swego rodzaju uświadomieniem, że normalne, zdrowe życie to kwestia ich prawidłowego wyboru. Niestety dla nich wiedza na temat AIDS, którą im się przedstawia ogranicza się zazwyczaj do niewielu alternatyw, wyboru mię-dzy toksyczną terapią lekową a wyniszczającą organizm cho-robą, powodującą chroniczny strach, smutek i zwiastującą szybką śmierć.

Jest wiele tysięcy HIV-pozytywnych osób, prowadzących zdrowe życie bez konieczności zażywania trujących farma-ceutyków. To, co ich łączy, to nie żaden szczególny, tajem-niczy gen lub osłabiona odmiana wirusa, ale otwarte na informacje umysły i zrozumienie podstawowych zasad me-dycyny i nauki, a także świadomość, że odpowiedzialność za ich dobre zdrowie i samopoczucie ponoszą ostatecznie oni sami.

W niniejszej książce analizuję jedynie część wciąż uaktu-alnianych dowodów naukowych, medycznych i epidemio-logicznych, które obalają ogólnie przyjęte koncepcje na temat HIV i AIDS. Szczerze zachęcam czytelników do prowadzenia dalszych poszukiwań z wykorzystaniem źródeł, które podaję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *