Viking Sp.z o.o.

PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI RYZYKA

Chroniczne obawy, panika, stres i depresja to czynniki za-grażające zdrowiu, zaburzające funkcjonowanie układu od-pornościowego i powodujące symptomy identyczne z AIDS, (205) Stres umysłowy pobudza do wytwarzania hormon o na-zwie kortizol, którego nadmiar wywołuje gwałtowny spadek ilości komórek T – zaburzenie zwane limfocytopenią. W ciągu kilku minut stres podnosi poziom kortizolu dwudziestokrotnie. Jego wysoki wskaźnik może być przyczyną tego, co literatura medyczna określa mianem „znaczącej atrofii wszystkich tkanek limfoidalnych w ciele”. Może to prowadzić do „gwałtownej infekcji i śmierci w skutek chorób, które w in-nych warunkach nie są śmiertelne”. (206)

Ogromny strach przed AIDS jest wystarczającym czynni-kiem mogącym wywołać fizyczne symptomy AIDS u osób HIV-negatywnych. (207) Tak zwana „AIDS-fobia” charakte-ryzuje się utratą wagi, przemęczeniem, spadkiem liczby ko-mórek T i wystąpieniem innych symptomów mogących być postrzeganymi za objawy AIDS. Zazwyczaj ich nasilenie ma miejsce po kontakcie seksualnym z osobą, która według nas może być nosicielem wirusa HIV.

Wierzenia i oczekiwania mają wielki wpływ na nasze ciało. W 1942 roku zdołał to udowodnić dr Walter B. Cannon w swym sprawozdaniu z dramatycznego wydarzenia, któremu nadał nazwę „śmierć woodoo” – formy kary stosowanej przeciw wybranym plemionom Aborygenów. Cannon doniósł, że szaman, autorytet w sprawach medycznych, władający ma-giczną mocą, był w stanie uśmiercić członków danego ple-mienia jedynie poprzez wskazanie na każdego z nich kością, którą trzymał w dłoni. Przekonani o niezwykłej zdolności powodowania śmierci przez szamana, wyznaczeni podwładni umierali w ciągu kilku godzin lub dni. (208)

We współczesnej medycynie siła oczekiwania jest powszechnie akceptowanym faktem znanym pod nazwą „efektu placebo”. Placebo to obojętne dla organizmu substancje chemiczne podawane nieświadomym ich bezwartościowego oddziaływania pacjentom jako aktywne farmaceutyki. Chociaż wydaje się to niedorzeczne, efekty ich zażywania są zauważalne. Dzieje się tak, ponieważ poddana badaniu osoba oczekuje pozytyw-nego skutku kuracji. Od czasu, kiedy korzyści płynące ze sto-sowania pewnych leków mogą w dużej mierze być zasługą efektu placebo, większość nowych farmaceutyków testowa-nych jest w porównaniu z przygotowanym placebo. (209) Ostatnie badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Toronto demonstrują głębokie psychologiczne skutki oczekiwań związanych z oddziaływaniem placebo. Naukowcy dowiedli, że pacjenci cierpiący na choroby serca, którzy ściśle przestrzegali kuracji placebo żyli dłużej, niż ci, którzy stoso-wali ją nieregularnie. Podsumowując eksperyment dr Paul Dorian stwierdził „to, w co wierzysz, ma ważny wpływ na two-je zdrowie”. (210)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *